Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název Obec Petrovice
2. Důvod a způsob založení

Obec Petrovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Samospráva


Zastupitelstvo - 7 členů

Martin Marek - starosta

Petr Beneš - místostarosta

Jitka Dušková - člen zastupitelstva

Kateřina Zavacká - člen zastupitelstva

Jana Junková - člen zastupitelstva

Martin Kubec - člen zastupitelstva

Josef Klekar - člen zastupitelstva

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Petrovice
Petrovice 62
563 01 Lanškroun

Kancelář starosty:

Telefon: +420 468 003 288
Mobil: +420 731 382 091
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.ou-petrovice.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Petrovice
Petrovice 62
563 01 Lanškroun
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Petrovice
Petrovice 62
563 01 Lanškroun
4.3 Úřední hodiny Pondělí: 15:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00
4.4 Telefonní čísla Kancelář starosty:  
Telefon: +420 468 003 288
Mobil: +420 731 382 091
4.6 Adresa internetové stránky www.ou-petrovice.cz
4.7 Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Další elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (místostarosta)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (účetní)
5. Bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu/kód banky: 15622611 / 0100
6. IČO 00279340
7. DIČ CZ00279340
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hl. dokumentů

Územní plán
Program obnovy venkova
Strategický plán rozvoje obce

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti o informace
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12 Formuláře Formuláře, které jsou k dispozici v sídle Obecního úřadu:
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů
- Přihláška k trvalému pobytu
- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004
- Odhlášení psa z evidence
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Petrovice

Životní situace na stránkách města Lanškroun
Životní situace na portálu veřejné správy České republiky

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
- zákon č. 255/2012, kontrolní řád
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
- zákon č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
- zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
14.2 Vydané právní předpisy Vyhlášky obce Petrovice
15. Úhrady za poskytování informací  
 15.1  

Ceník

Povinný subjekt je oprávněn – v souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.